Kacche kela ka pratha. Kacha kela paratha,Kacha kela dishes, kancha kadali parata, Kacha kolar porots. KELE KE KOFTE, KELA, KELA, BANANA, BANANA CHIPS, KELA CURRY is a dish originating from the KACCHE KELE KI SABJI, KELE KE KOFTE, KACHE KELE KE KOFTE is fairly dry and spicy with "Aj hum […]